Regulamin konkursu

 1. Postanowienia ogólne 

1.1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie jest MISSU DESIGN ANNA TOMASZEK
Widok 62
62-800 Kalisz
NIP 618-20-11-129

1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego.   

1.3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t. j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 847).   

1.4. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem serwisu instagram.com   

 1.5. Konkurs trwa od dnia 10.09.2022 od godziny 9.00 do dnia 18.09.2022 do godziny 23:59 

1.6. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu, określając prawa i obowiązki jego uczestników oraz Organizatora.  

 1. Warunki uczestnictwa w Konkursie  
 2. Uczestnikiem konkursu („UCZESTNIK”) może być tylko osoba fizyczna, która jednocześnie:
  a. ukończyła osiemnaście (18) lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub ukończyła trzynaście (13) lat i posiada zgodę swojego opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie.
  b. zapoznała się z brzmieniem regulaminu i zaakceptowała jego treść;
  c. spełniła Warunki Uczestnictwa;
  d. wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie lub jej opiekun prawny wyraził zgodę na przetwarzanie tych danych.

2.4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.   

2.5. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad i przedstawia, że jest upoważniony do konkursu.

 1. Zasady Konkursu 

3.1. Osoba, która dobrowolnie zdecyduje się do udziału w konkursie powinna, wypełnić wszelkie zasady konkurusu, czyli:

-polubić post

-ciekawie skomentować

-oznaczyć dwie osoby

-udostępnić post na swoim profilu

3.2 Działania wskazane powyżej mogą być podejmowane w trakcie konkurus, tylko wtedy brana są pod uwagę do wygrania konkurus.

3.3 Uczestnik zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na Pracy Konkursowej oraz na przenoszenie tych zezwoleń na osoby trzecie.  

3.10. Uczestnik zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na Pracy Konkursowej oraz na przenoszenie tych zezwoleń na osoby trzecie.  

 1. Komisja Konkursowa 

4.1 W celu wyłonienia zwycięzcy organizator konkursu, wybierze zwycięzcę poprzez zgłoszenia w komentarzu. Komentarz będzie wybrana na podstawie, najciekawszej zawartości według organizatora.

       5. Nagroda

5.1. Nagrodą w Konkursie jest nagroda rzeczowa: w postaci sukienki ze sklepu https://missu-design.com, która znajduej się pod linkiem https://missu-design.com/produkt/dluga-sukienka-muslinowa-patricia/ o nazwie sukienka muslinowa Patricia

5.2 Zwycięzca zobowiązany jest podać Organizatorowi wszystkie dane niezbędne do wydania Nagrody. Udostepnienie tych danych jest dobrowolne, ale jest konieczne dla odbioru Nagrody.  

5.3 Dane powinny zostać przekazane w wiadomości na Instagramie lub mailowo w ciągu 7 dni od zwycięstwa.

5.4 Jeśli dane do wysyłki nagrody zostaną podane nieprawidłowo, organziator nie poznosi za to odpowiedzialności. 

5.5. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną Nagrody lub inne przedmioty albo usługi.   

7.Postępowanie reklamacyjne 

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu można zgłaszać do organizatora contact@missu-design.com 

7.2. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 30 dni od daty opublikowania wyników Konkursu. O zachowaniu terminu w przypadku listu poleconego decyduje data stempla pocztowego.   

7.3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika, numer telefonu, adres wnoszącego oraz dokładny opis i uzasadnienie Reklamacji.  

7.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez organizatora w ciągu 14 dni roboczych.

7.5. O rozstrzygnięciu Reklamacji wnoszący poinformowany listownie lub mailowo.

8.Dane osobowe 

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: polityka-prywatnosci

9. Postanowienia końcowe 

9.1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie https://missu-design.com

9.2. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, powiadomi uczestników z wyprzedzeniem.

9.5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy praw

„Reklama mająca na celu zachęcenie do dokonania zakupu reklamowanego towaru lub usługi, nie ma charakteru przyrzeczenia publicznego – nie występuje tu element jednostronnego zobowiązania podmiotu reklamującego się”

„Materiały reklamowe stworzone na potrzeby promocji konkursu mają charakter informacyjny. W przypadku występowania różnic w brzmieniu materiałów reklamowych i regulaminu za wiążące uważa się brzmienie regulaminu”.